સ્વર્ગ કો ભલે સ્વર્ગ કહો

સ્વર્ગ કો ભલે સ્વર્ગ કહો

પર નર્ક કો તો કભી નર્ક મત કહો

ક્યાં પતા કલ હંમે નર્ક મેં રહેના પડ જાયે

ક્યાં પતા કલ હંમે નર્ક કો સ્વર્ગ કહેના પડ જાયે

યા ફિર ક્યાં પતા કલ પૃથ્વીહી નર્ક હો જાયે…!

– શ્રી વિષ્ણુ નાગર.

 

Advertisements